Operační program zaměstnanost

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti VISITECH a.s.

Evropský sociální fond

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012961
Číslo a název výzvy: 97, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti Visitech – OPZ 97

Období realizace projektu: 1. 10. 2019 – 30. 09. 2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 574 257,00 Kč
Dotace z prostředků ESF: 1 338 118,44 Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti VISITECH a.s. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: 30 osob

Aktivity projektu
Převážná většina školení bude zajišťována externími vzdělávacími subjekty. Tyto kurzy se budou skládat ze školení v oblastech jazykové výuky, IT kurzů, účetních kurzů, kurzů soft skills a technických kurzů, které byly vybrány s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou techničtí pracovníci, zaměstnanci v administrativě i vedoucí pracovníci.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

Kontaktní osoba
Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
jitka.sladkova@visitech.cz

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.