STRATEGIEAPOLITIKASPOLECNOSTI

 

1       STRATEGIE A POLITIKA SPOLEČNOSTI

 

Společnost VISITECH a.s. se orientuje na dodávky informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií, implementace podnikových systémů a jejich následnou podporou.

 

Díky obchodně i technicky kvalifikovaným pracovníkům, s podporou potřebného technického zázemí, jsme schopni pružně a kvalifikovaně reagovat na různá spektra požadavků svých zákazníků.

 

Hlavním segmentem činnosti je spolupráce s obchodními partnery v rámci budování komunikačních infrastruktur, informačních systémů a bezpečnostních řešení. Tyto oblasti zaznamenávají stálý rozmach a současně neustálý vývoj. Z tohoto důvodu se společnost od samého počátku své existence orientuje výhradně na značkové produkty od předních světových výrobců. Přímá smluvní spolupráce se světovými výrobci zajišťuje společnosti průběžné doplňování odborných znalostí v oblasti nabízených technologií a garanci nad jednotlivými realizovanými dodávkami.

 

Pro podporu zákazníků zabezpečujeme poradenskou a školicí činnost.

 

Našim cílem je neustálé zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb s využitím nejnovějších technologií, zvyšování technické úrovně zaměstnanců prostřednictvím komplexních rozvojových programů dle hesla:

 

                                              „Příležitost přeje připraveným“                                             

 

Naše dodávky realizujeme prostřednictvím týmu kvalifikovaných pracovníků s dlouhodobými zkušenostmi a moderním vybavením v oblasti výpočetní techniky a technologií. Jsme schopni realizovat dodávky jakéhokoliv rozsahu. Optimalizaci investic našich zákazníků provádíme na základě spolupráce a zkušeností s širokým spektrem dodavatelů.

 

Součástí firemní strategie je poskytnout zákazníkovi maximální podporu od volby technologie, projektového řízení, školení a certifikace až po konečnou dodávku, za dodržení zásad systému řízení kvality dodávek dle jednotlivých výrobců.

 

 

1.1      Environmentální politika společnosti

 

Půda, voda, vzduch flóra a fauna jsou přirozenou životní základnou, kterou je třeba nejen zachovat, ale i ochraňovat a trvale zlepšovat.

 

Politika ochrany životního prostředí (environmentu) je integrovanou součástí celkové politiky společnosti, a určuje zásady společnosti jako celku ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Hlavní body environmentální politiky:

 • Při prosazování politiky společnosti dbáme, aby při všech činnostech bylo neustále zlepšováno a preventivně chráněno životní prostředí jako základ života, za předpokladu ohleduplného a racionálního využití přírodních zdrojů.
 • Při realizaci a všech následných činnostech společnosti je naší snahou v oblasti ochrany životního prostředí dodržet veškerou platnou legislativu České republiky a jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala, a které se vztahují k environmentálním aspektům.
 • Dopady všech činností, tzn. současných i budoucích jsou přezkoumávány z pohledu na životní prostředí. Snahou je preventivně eliminovat a korigovat možná rizika za použití dostupných moderních technologií.

 

Dokladem ochrany životního prostředí je uvědomění zaměstnanců formou zvyšování, jejich kvalifikace, pravidelným proškolováním a vzděláváním.

Neustále zkvalitňujeme komunikaci a spoluprácí s příslušnými úřady státní Správy a veřejností za účelem seznámení s naší environmentální politikou a cíli.

Upřednostňujeme takové dodavatele ale i odběratele, sledují stejnou politiku, cíle a požadavky ochrany životního prostředí jako naše společnost.

 

Enviromentální politika je závazným dokumentem pro všechny pracovníky společnosti a provozovny Brno, Košinova a Praha, Weilova.

 

 

1.2      Bezpečnostní politika společnosti

Hlavním cílem bezpečnostní politiky společnosti je trvalé a kvalitní zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací, které jsou zpracovávány v prostředí informačního systému, a zajištění odpovědnosti uživatele za jeho činnost v informačním systému.

Za tím účelem je zpracován registr rizik, který obsahuje úplnou identifikaci všech informačních aktiv společnosti, jejich klasifikaci, identifikaci hrozeb a stanovení úrovně rizika. V registru jsou stanovena opatření, která snižují úroveň rizika na akceptovatelnou hranici.

 

Koncepce bezpečnosti informací vychází ze zásady používání údajů a informací pouze tam, kde je jich nezbytně zapotřebí. Chráněná aktiva smí používat pouze ty osoby, které je potřebují ke prospěchu společnosti nebo v souladu s jeho zájmy, a to s takovými oprávněními, které nutně potřebuje.

 

1.2.1    Cíl – Co chceme chránit

 1. databáze zákazníků
 2. databáze ceníků pro zákazníky
 3. databáze nákupních ceníků
 4. interní datovou komunikaci
 5. procesní Know How
 6. finanční data

 

 

1.2.2    Výkon bezpečnostní politiky

 1. a) Výkonným pracovníkem odpovídajícím za zajišťování bezpečnostní politiky je určený pracovník – manager bezpečnosti informací (MB).
 2. b) Vedoucí zaměstnanci všech organizačních útvarů (úseků, oddělení apod.)
 3. c) Zaměstnanci jsou odpovědni za vedení a dodržování bezpečnostních opatření v jimi řízených útvarech v souladu s bezpečnostní politikou a vnitřními předpisy.
 4. d) K tomu účelu zejména:
 • zajišťují, aby zaměstnanci znali své povinnosti a odpovědnosti a chránili informace a informační systémy a aby uživatelé systému byli vyškoleni v oblasti jimi používaných systémů v potřebné míře,
 • zajišťují dodržování vydaných norem, standardů (včetně standardů a postupů)
 • pravidelně (nejméně však jedenkrát ročně) vyhodnocují rizika spojená se ztrátou důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací,
 • zajišťují, aby zákazníci a dodavatelé dodržovali bezpečnostní politiku společnosti a ostatní relevantní vnitřní předpisy.

 

1.3      politika managementu služeb

 

Politika managementu služeb společnosti je postavena na trvalém zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům a znamená zajištění:

 

 • co největší dostupnosti aktiv pro poskytování služeb zákazníkům;
 • dodržování smluvních podmínek služeb (např. služby HotLine; HelpDesk);
 • poskytování služeb zákazníkům v požadované úrovni kvality;
 • dostupnosti změny v nasazených informačních systémech vyvolaných legislativní změnou nejpozději k datu účinnosti dané legislativní změny;
 • denního zálohování záznamů o požadavcích tak, aby nedošlo k jejich ztrátě;
 • zlepšování systém managementu služeb, zejména úrovně řízení služeb, kapacit, incidentů, problémů a změn;
 • zvyšování odbornosti zaměstnanců poskytující služby;
 • eliminaci rizik týkající se poskytovaných služeb přijímáním efektivních a účinných opatření.

 

2       Naše záměry

 • Rozšíření poskytovaných služeb
 • Zvyšování obchodně-technické úrovně společnosti
 • Zvýšení úrovně ochrany životního prostředí
 • Zlepšení v oblasti bezpečnosti informací

 

Realizace záměrů společnosti je podrobněji stanovena cíly a programy společnosti, které obsahují konkrétní plánované měřitelné úkoly potřebné pro splnění záměrů společnosti.